خازن سیلندری خشک ای تی آی ETI 5kVAR کد 4656713

خازن سیلندری خشک ای تی آی ETI 5kVAR کد 4656713

خازن سیلندری خشک ای تی آی ETI 5kVAR کد 4656713

About fuse-market